07 декабря 2010

Олег Гуцуляк: Двовір’я в Україні (терміни та поняття)

Сучасна наука саме християнство розглядає одним з таких каналів, якими дійшли до нашого часу язичницькі міфи та реалії. Щонайперше, через те, що значна частина обрядів та вірувань стародавніх слов'ян не протирічить християнському вченню (1), а тому не були у більшості втрачені з прийняттям християнства, а “асимільовані” останнім (2).

Різні дослідники використовують різні терміни на означення факту збереження язичницького  світобачення та світовідчуття у християнстві, а саме:
“останки старої релігії в селянській обрядовості” (3), “релігійно – магічний синкретизм” (термін болгарського етнолога М. Арнаудова) (4), “народне християнство” (5), “побутове православ'я, що і є язичництво всередині християнства” (за М. Бердяєвим) (6), “язичництво в православ'ї” (7), “сліди забутих структур універсумів часів міфу та гностиків” (8), “двовір'я” (“двоєвір'я”) (9), взаємодія “магічної дохристиянської релігії і християнства” (10), взаємодія міфообрядної (архаїчної, поганської) і релігійної (християнської) свідомостей і культур (11).

Самі ж християнські автори (Л. Ейнхофер) зв'язок християнського культу з містеріями, вплив з боку іудаїстських культових традицій, своєрідність східнохристиянських (александрійських, антіохійських, східносирійських) культів пояснюють як прояв безсвідомих запозичень християнством відповідних історичних періодів з сучасного йому соціокультурного оточення (12).

Власне той факт, що міфообрядове та релігійне є принципово різними духовно – культурними феноменами, що не можуть замінити одне одного, дав підставу о. В. Маринчаку говорити, що міфообрядова та релігійна свідомості є незнищувані, а отже – приречені на співіснування (13).

Російський академік М. Толстой , у свою чергу, вважає “двовір'я” нащадків русичів наслідком особливості слов'янської народної культури взагалі, а саме – еволюціонувати і  збагачуватися за принципом народної казки: “Хто – хто в хатці живе?” – тобто розвиватися і поповнюватися новим, не відмовляючись від старого: “… Нове витісняє старе тільки частково, фрагментарно, співіснує з ним, додається до нього, доповнює його. На це давно було звернуто увагу, але суттєво, що ця особливість духовної культури у різних, навіть доволі дрібних етнічних зонах, проявляється по-різному, у різних варіантах, з різною мірою збереженості реліктів то в одних, то в інших культурних і фольклорних зонах… Ця нерівномірність розвитку і збезпечує достаток різнорідного матеріалу, зберігаючого “закаменілості” не тільки з різних сфер духовної культури, але й на різних етапах її історичного розвитку” (14).

1. Лозко Г. Українське язичництво як джерело побутового релігійного синкретизму: Автореф.дис. … канд.філос.наук. – К.: ІФ НАНУ, 1996. – С.24.

2. Колодний А. Українське рідновірство //  Релігієзнавчий словник / За ред. А.Колодного, Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – С. 349.

3. Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні. – К.: , 1992. – С.19 – 29.

4. Покальчук Ю.В. Сучасна латиноамериканська проза. – К.: Наук.думка, 1978. – С.45; заг. – 277с.

5.  Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Нью-Йорк; К.: С.Бавнд Брук, 1990. – Т.ііі. – С.260 – 272;  Пикунова Е.В. Представление о демонах как элемент народных верований // Вестн. МГУ. Сер.7. Философия. – 1999. - №1. – С.101; заг. – С.101 – 103.

6. Гриценко О.О. Міфи // Нариси української популярної культури / За ред. О. Гриценка. – К.: УЦДК, 1998. – С.344; заг. – С.335 – 388.

7. Носова Т.А. Язычество в православии. – М.:, 1975. – С.

8. Шоркін О.Д. Схеми універсумів: Методологічний проект зв'язності культури: Автореф.дис. … докт.філос.наук. – К.: Вид-во КДУ, 1999. – С.25; заг. – 32 с.

9. Ілларіон, митр. (Огієнко І.) Дохристиянські вірування українського народу; Огієнко І.І. Українська церква. – К.:, 1993. – С.64 – 65; Шаян В. Джерело сили української культури // Визвольний шлях. – Лондон, 1966. - №2 (215). – С.181, заг. – С.173 – 187; Лозко Г. Українське язичництво // ; Ставинський В.І. Біля витоків давньоруської державної символіки // Філософська і соціологічна думка. – Київ, 1991. - №5. – С.110; заг. – С.98 –112; Гринів О. Національно – духовне відродження: Історія і сучасні проблеми: Лекції для священників УГКЦ. – Львів: Місіонер, 1995. – С.38 – 39, заг. – 223 с.;  Гринів О. Двовір'я в релігійному житті українського народу // Історія релігій в Україні: Тези повідомлень Міжнародного У Круглого столу (Львів, 3 – 5 травня 1995 р.). – К.-Львів: ІУА – ЛВ; ІФ НАНУ; ЛМІР – ІР, 1995. – Т.2. – С.126 –129; Лобовик Б. Двовір'я // Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – С.88;  Работкіна С. Двовір'я в релігійній культурі Київської Русі // Історія релігії в Україні: Матеріали УІІІ Міжнародного круглого столу (Львів, 11 – 13 травня 1998 р.). – Львів: Логос, 1998. – С.197 – 198; Сімончик А. Синкретичний характер взаємодії християнства та народних вірувань українського народу // Історія релігії в Україні: Матеріали УІІІ Міжнародного круглого столу (Львів, 11 – 13 травня 1998 р.). – Львів: Логос, 1998. – С.222 – 223.

10. Грушевський М.С. Історія української літератури. – К.: , 1993. – Т.1. – С.228.

11. Москаленко М. Фольклорний алфавіт давньоруського космосу // Золотослів: Поетичний – С.5 – 46; Возняк С.М. Духовні цінності в структурі світоглядних орієнтацій українського народу // Духовні цінності українського народу / Відп.ред. В.І. Кононенко. – Київ – Ів.-Фр.: Плай, 1999. – С.42; заг. – С. 7 – 80.

12. Глаголев В.С.  Религиозно – идеалистическая культурология: Идейные тупики. – М.: Мысль, 1985. – С.130, заг. – 222 с.

13. Маринчак В. Різдв'яний цикл Богдана – Ігоря Антонича в контексті діалогу міфообрядної і релігійної свідомості // Збірник Харківського історико – філологічного Товариства: Нова серія. Том 3. – Харків: Око, 1994. – С.57; заг. – С.57 – 66.

14. Толстой Н.И. Роль язычества в славянской культурной традиции // Изучение культур славянских народов: Сб.стт. / Ред. – сост. В. Зліднев, Ю. Ритчук. – М.: Ред. “ОНиС”, 1987. – С.23; заг. – С.21 – 25.

Комментариев нет:

"... Надо обновить идею эллинизма, так как мы пользуемся ложными общими данными... Я наконец понял, что говорил Шопенгауэр об университетской философии. В этой среде неприемлема никакая радикальная истина, в ней не может зародиться никакая революционная мысль. Мы сбросим с себя это иго...Мы образуем тогда новую греческую академию... Мы будем там учителями друг друга... Будем работать и услаждать друг другу жизнь и только таким образом мы сможем создать общество... Разве мы не в силах создать новую форму Академии?.. Надо окутать музыку духом Средиземного моря, а также и наши вкусы, наши желания..." (Фридрих Ницше; цит. за: Галеви Д. "Жизнь Фридриха Ницше", Рига, 1991, с.57-58, 65, 71-72, 228).

Ярлыки

"Слово о полку" (1) Азия (10) Албания (1) албанцы (1) алхимия (2) анархизм (1) Анатолия (5) антикапитализм (1) антирашизм (1) антисоветизм (1) античность (4) Античный мир (10) антропософия (2) арии (4) арийцы (1) аристократизм (1) архетипы (5) Атлантида (5) афоризмы (1) Африка (1) Балканы (5) Балтика (2) Балты (2) бахаи (1) Ближний Восток (6) Болгария (1) Бонапартизм (3) Британия (1) Буддизм (5) булгары (1) былины (1) Ваал (1) варварство (2) варяги (3) Венгрия (1) Византия (1) Власть (1) Гайдамаки (2) Галисия (1) Галиция (6) Галич (3) Галичина (13) Гендер (2) Генеалогия (9) Генон (1) геокультура (5) геополитика (10) германцы (2) герои (1) Гильгамеш (1) гностицизм (1) Готы (16) Грааль (1) Греция (2) Грузия (1) гунны (1) Гуцулы (8) Гуцуляк (12) Даосизм (1) демократия (1) детофобия (1) диаспора (1) Дионис (1) доклады (2) Древний Египет (3) Дугин (2) духовность (2) Евразийство (24) Евразия (3) евреи (1) Европа (1) Ефремов (2) женщины (1) зло (1) знаки (2) Иван Франко (2) Индия (6) индо-европейцы (7) индуизм (3) инициация (3) Интервью (10) интертрад (1) Ислам (3) историософия (2) исторический материализм (1) история (4) иудаизм (1) йезиды (1) Кавказ (6) казаки (3) капитализм (4) Карпати (2) Карпаты (11) Карфаген (2) католичество (1) Кельты (11) Киев (1) Киевская Русь (25) Китай (2) классы (2) книга (3) книги (2) козаки (2) Козацтво (4) Коліївщина (1) коммунизм (2) конспирология (2) конференции (1) Конфуцианство (1) Корея (1) Косово (1) крестоносцы (1) Криптополитика (7) Культура (58) Латинская Америка (1) Левое движение (4) левые (1) Леся Украинка (1) Лингвистика (16) Литература (21) личности (18) манифесты (2) марксизм (1) масоны (1) менталитет (2) ментальность (2) метафизика (2) Мифология (66) Монархизм (8) мораль (1) Мория (1) Москва (1) музыка (5) Налимов (1) наркотики (1) наука (1) Национализм (20) нация (5) неосарматизм (1) Неоязычество (7) Ницше (4) Ницще (1) Новости (6) Новые правые (26) норманны (1) Общество (23) Оккультизм (4) Олег Гуцуляк (8) Орден (3) Ордены (1) осетины (2) Осетыны (2) отзывы (1) патриотизм (1) пикты (1) писанка (1) письмо (2) плейкаст (1) Плейкасты (1) Подолье (1) Поезія (3) Полесье (1) политика (44) Политика (1) постмодернизм (1) потмодернизм (1) поэзия (1) презентации (1) примордиализм (6) Примордиальная Философия (19) прометеизм (1) пророчество (1) психология (1) Революция (20) Религия (13) Республиканство (1) Рецензии (4) рим (4) родовод (1) Росія (2) Россия (24) Русь (7) рыцарств (1) Рыцарство (5) Сарматы (11) сатанизм (2) свобода (1) семантика (2) Сербия (1) символы (2) скифы (8) славяне (45) События (1) социализм (2) социальная философия (1) социология (5) Спарта (1) Средиземноморье (2) СССР (1) Сталин (1) сталинизм (1) статьи (3) стихи (2) Султанов (2) суфизм (1) США (1) Танцы (3) Творчество (6) Тибет (1) Тойнби (1) топонимия (1) традиционализм (7) традиция (6) Триполье (1) Тюрки (6) убийство (1) Угро-финны (4) Угры (1) Укаина (1) Украина (83) Україна (4) утопия (1) фантастика (12) фашизм (1) Филология (11) Философия (46) филосфия (1) ФКК (1) Франция (1) футурология (7) Хайдеггер (2) Христианство (20) царственность (4) царство (1) Цивилизация (58) цитаты (1) человек (5) человечество (2) ченнелинг (1) черкесы (1) Шамбала (1) Шевченко (1) шовинизм (2) Шотландия (1) шумеры (1) эзотерика (8) экономика (1) элита (2) Эпиграфы (1) эпос (4) эстетика (1) этнология (37) этруски (1) язык (1) языки (2) язычество (3) Япония (1)

Гильдии

Гильдия авторов и правообладателей
Официальный сайт и торговая площадка компании ООО НПО "Солярис-Сервис" для реализации и распространения е-товаров.
http://e-galo.ru/